Vanliga frågor

 

Varför börjar vi med just forskningsprogrammet Spectral-CT imaging and Endovascular techniques?

KTH har sedan 2010 initierat och utvecklat elva strategiska partnerskap. Stockholms läns landsting och Stockholms stad är två av dessa, resterande är stora företag med forsknings- och utvecklingsverksamhet i Stockholmsregionen. Alltsedan partnerskapet KTH SLL startade har ambitionen från båda parter varit att identifiera teknik som medverkar till att lösa stora utmaningar för sjukvården. Hälsa Medicin Teknik (HMT) är en av de satsningar som genomförts i partnerskapet för att skapa förutsättningar för forskare vid KTH att utveckla forskningsprojekt med kliniskt verksamma forskare vid SLL. Dessa har oftast även en anställning vid Karolinska institutet. Medlen utlyses i konkurrens.

 

Utifrån det forskningssamarbete som inleddes 2013 mellan Professor Mats Danielsson, KTH och Professor Staffan Holmin KI/K med stöd av partnerskapets HMT medel påvisade Mats Danielsson möjligheten för KTH:s ledning (våren 2015) att påtagligt stärka patientnära forskning inom medicinteknik som skulle medföra direkta värden för hälso- och sjukvården. Medicinsk avbildningsteknik (imaging) är ett område som utvecklats mycket snabbt de senaste decennierna, vilket resulterat i nya möjligheter till behandling och diagnostik på många områden, inte minst inom neurologi och neurokirurgi. Förslaget utgick ifrån att ny kunskap genereras genom rekrytering av framstående yngre forskare i internationell konkurrens som bedriver forskningsprojekt i patientsäker labbmiljö nära vårdflödet. Förmedling och implementering av forskningsresultat sker sedan löpande till hälso- och sjukvårdspersonal. Tvärdisciplinära arbetssätt utvecklas i Stockholm i miljöer som blir internationellt ledande. Mats Danielsson fick Rektors uppdrag att utarbeta ett förslag för en sådan forskningsmiljö i nära dialog med forskningsdirektör vid SLL samt ansvariga politiker.

 

Vid den årliga ledningsdialogen i december 2015 i partnerskapet KTH- SLL uppdrogs till Mats Danielsson att tillsammans med forskningsdirektör Jan Andersson utreda förutsättningarna för att starta ett MedTechLabs efter att förstnämnde påvisat vad som är möjligt att åstadkomma inom stroke med utveckling av avancerad bilddiagnostik.

Vid ledningsdialogen KTH SLL i april 2017 konstaterades en god utveckling av förslaget om ett närmare samarbete i form av ett MedTechLabs. Det beslutades även att MedTechLabs första forskningsprogram skall vara Spectral-CT imaging and Endovascular techniques där anställningsprofiler för utlysning av biträdande lektorat tas fram av Mats Danielsson, KTH och Staffan Holmin, KI/K i dialog med skolchef KTH och motsvarande KI/K.

 

Hur utvärderas MedTechLabs?

Som center kommer MedTechLabs att utvärderas under 2021. Utvärderingsparametrarna omfattar patientnytta, vetenskaplig kvalitet, tvärvetenskapligt samarbete samt utväxling av parternas finansiering.

 

Vilka forskare hör till MedTechLabs?

MedTechLabs:s forskare är anställda vid något av centrets två värduniversitet (KTH och Karolinska Institutet)