Till innehåll på sidan

Forskningsområden

Våra forskningsområden inkluderar all medicinteknik. Programmen kan omfatta såväl prevention som diagnostisering och terapi. Områdena fastställs efter att högsta ansvariga för de stora sjukhusen och primärvården har angett behov och KI och KTH har kommenterat forskningsintresse och kompetens.

Utlysningar

Varje forskningsområde omfattar ett eller flera forskningsprogram och projekt utlyses inom dessa. Styrgruppen utser en bedömningsgrupp bestående av nationella och internationella experter. Bedömningsgruppen föreslår en rangordning av ansökningarna. Styrgruppen rekommenderar sedan vilka forskningsprogram som ska beviljas medel.

Klinisk relevans

En förutsättning för att säkerställa klinisk relevans i projekten är att frivilliga patienter och friska testpersoner deltar. Detta blir möjligt inom MedTechLabs genom Region Stockholms medverkan. Projekten inom centrumet ska följa god klinisk forskningssed (GCP), lagen om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. Projekten ska även vara godkända av myndigheter.

Rekrytering av ung fakultet

MedTechLabs innebär även en satsning på att rekrytera unga forskare till KTH och KI, i form av biträdande lektorer.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2020-01-24