Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Genomslag, kvalitet och innovationskraft

MedTechLabs signum ska vara kvalitet, excellens och innovationskraft. Vi vill attrahera de bästa forskarna som tillsammans vill arbeta med translationell forskning.

Att forskningen utgår ifrån vårdens behov skapar goda förutsättningar för Region Stockholm att erbjuda den bästa vården till morgondagens patienter. Enligt MedTechLabs strategiska plan 2021-2026 som fastställts av styrgruppen är målet att centrumet ska bli bland de tio bästa i världen för medicinteknisk forskning. För att ta reda på nuläget har en bibliometrisk analys och en analys för innovationskraft genomförts som följer MedTechLabs 14 forskningsledare bakåt i tiden fram till 2020. Läs mer om resultatet i MedTechLabs årsberättelse 2022.

Analyserna har visst naturligt eftersläp men bekräftar att MedTechLabs har attraherat forskningsledare i världsklass. Även om MedTechLabs etablerades först år 2018 samt att två av forskningsprogrammen startades under 2020 ger de båda analyserna en värdefull vägledning om forskningens utveckling framöver. Framöver kommer vi att fortsätta följa MedTechLabs utveckling och hoppas kunna bekräfta att att nyckeln till framgång i en allt tuffare internationell konkurrens är att fortsätta att samarbeta inom tvärvetenskapliga team med olika spetskompetenser.

Forskningens kvalitet och genomslagskraft

Liksom många av världens universitet använder Karolinska Institutet och KTH bibliometri för att följa forskningsresultatens spridning och genomslagskraft. Bibliometri är tillämpningen av matematiska och statistiska metoder på artiklar och och andra vetenskapliga media. Antal publikationer är ett relativt grovt volymmått på vetenskaplig produktion och kan variera bland annat på grund av publiceringsmönster inom olika discipliner. Därför används ofta fältnormerad citeringsgrad (Cf ) som metod för att beskriva vetenskapligt genomslag.

Vetenskapligt genomslag för publikationer av MedTechLabs forskare

Resultat 2022 för forskningsledare knutna till MedTechLabs:

  • 31 publikationer
  • Andelen publikationer som antagits till de mest ansedda (topp 20%) tidskrifterna uppgick till 46,5 %.
  • Den fältnormerade citeringsgraden (Cf), uppgick år 2020 till 2,22.
  • Andel publikationer som, jämfört med andra publikationer inom samma område och samma år, tillhör de topp 10%, PP(top10%), som oftast citeras var år 2020 30,2 %.

MedTechLabs 14 forskningsledare har tillsammans en fältnormerad citeringsgrad (Cf) i nivå med toppuniversitet som Stanford University, Harvard University University of Oxford och Johns Hopkins University. Se CWTS Leiden Ranking för mer info.

Innovationsanalys baserad på patentindikatorer

En jämförande studie som analyserat styrkan av beviljade patent och sannolikheten att dessa får ekonomisk påverkan, Technology Business Index (TBI) över 70, visar att MedTechLabs forskningsledare ligger väl i nivå med världsledande forskningscentrum vid Mayo Clinic, Johns Hopkins University och Harvard University vad gäller innovationskraft. Att MedTechLabs forskare håller världsklass med förmåga att kommersialisera sin forskning kommer att attrahera större företag att investera i Stockholmsregionens Life science cluster. GE Healthcare´s förvärv av Prismatics Sensors är ett första exempel på det. Och som genererar fler jobb inom Stockholmsregionen.

Den oberoende innovationsanalysen av MedTechLabs forskningsledare är utförd av företaget Cascelotte AB och baseras på data om patent utförda av forskningsledare knutna till något av MedTechLabs tre forskningsprogram. Huvudsyftet med analysen var att svara på i vilken utsträckning forskningsledare knutna till MedTechLabs bidrar till Stockholmsregionens innovations- och konkurrenskraft som ett life science-kluster samt hur väl de står sig internationellt.

Resultat 2020 för forskningsledare knutna till MedTechLabs:

Majoriteten av ansökningarna och familjerna härrör från forskningsledare knutna till forskningsprogrammet Spektral CT-avbildning och Endovaskulära tekniker. Forskningsledare knutna till forskningsprogrammet Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens, har inga patentansökningar eller patentfamiljer i det urval som gjorts. Inom detta teknikområde kan patent vara en begränsad indikator på innovation. Detta då mjukvara och artificiell intelligens skyddas eller kommersialiseras med andra immaterialrättsstrategier än genom patent. För forskningsledare knutna till forskningsprogrammet Bioelektronisk medicin finns en patentfamilj.

Andel ansökningar med TBI över 70, rullande 3 år.

Cascelottes analys indikerar att:

  • MedTechLabs utvecklas vidare mot, eller har möjligtvis redan uppnått målet att bli ett av topp-tio interdisciplinära forskningscentrumen i världen inom området.
  • MedTechLabs strategiska plan är framgångsrik. Den värdering av patent som gjorts gäller framförallt forskningsprogrammet Spektral CT-avbildning och Endovaskulära tekniker och specifikt företaget Prismatic Sensors.
  • Förutsättningar för att attrahera extern komplletterande fiansiering borde vara goda utifrån hittills uppnådda resultat
  • Förekomst och hög kvalitet i implementering av technology transfer kan bekräftas, genom förekomsten av högt värderade patent och en tydlig koppling till nystartade bolag och industriella samarbeten.
Graf som visar på hur MedTechLabs ansökningar ökar mot jämförelsegrupp SE1 från år 2002 till 2019. Världsnittet för samma områden är ca 12,5%.

Innovationsanalysen baseras på de medverkande forskningsledarnas påverkan inom patentdata genom användandet av vetenskapligt beprövade patentindikatorer samt kompositindex. Analysen baseras på 571 (532 unika) patentansökningar och 91 (84 unika) patentfamiljer där forskningsledare knutna till MedTechLabs finns registrerade som uppfinnare eller sökande av patent. Ansökningar från MedTechLabs affilierade forskare påvisar en betydligt högre andel med TBI över 70. Trenden är ökande under mät-

perioden vilket tyder på förbättrade resultat över tid. Framförallt från 2015 och framåt ligger ansökningarna på mycket höga nivåer, med drygt 70 % av ansökningarna med TBI över 70. En fördjupad analys för Prismatic Sensors patentfamiljer visar enastående resultat. 83 % av ansökningarna har TBI över 70 och 58 % har TBI över 90. Det får anses vara värden som indikerar att forskningsresultaten som lett till dessa ansökningar är världsledande.

Jämförelsegrupp SE1:

De patentansökningar som har kopplats till forskningsledarna knutna till MedTechLabs faller i huvudsak under de fyra teknikområdena Medicinsk teknik, Miljöteknik, Mätinstrument samt Läkemedel. Totalt finns 35 teknikområden såsom de definieras av WIPO (World Intellectual Property Organization) och varje teknikområde anses utgöra en internationell standard vid framtagning av patentstatistik.

Technology Business Index

Technology Business Index (TBI) är ett, av Cascelotte skapat, kompositindex där samtliga ingående indikatorers påverkan på det ekonomiska värdet av en patentansökan är vetenskapligt bekräftade genom flertalet olika studier. TBI baseras även på avancerad kohortanalys och viktning av indikatorer. TBI har ett värde mellan 0 och 100, där ett högre värde är kopplat till högre sannolikhet för att ett patent får teknisk och ekonomisk påverkan. TBI är inte ett normalfördelat värde, utan både utfallet och spridningen är skev, men TBI ger följande tre viktiga tröskelvärden:

TBI över 70: det är statistiskt sannolikt att ett patent med TBI över 70 får ekonomisk påverkan.

TBI 30–70: modellen kan inte med statistisk säkerhet avgöra om patentet får ekonomisk påverkan eller ej

TBI under 30: det är statistiskt sannolikt att ett patent med ett TBI under 30 inte kommer få någon ekonomisk inverkan.