Om oss

 

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar nya förutsättningar för hälso- och sjukvården att erbjuda patienter snabbare diagnos och bättre behandling. MedTechLabs innebär att forskare med teknisk och medicinsk klinisk kompetens kan arbeta tillsammans nära patienten. Verksamheten kommer inledningsvis att bedrivas i BioClinicum på Karolinska Universitetssjukhuset. Samtliga forskare som affilieras till MedTechLabs ska ha genomgått utbildning inom Good Clinical Practise (GCP).

Centret drivs av Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet och Region Stockholms, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 

Kort info

  • Centrumet kommer att ha två huvudsakliga uppgifter: att generera ny kunskap inom medicinteknik samt att förmedla och implementera denna kunskap i vården.
  • Den strålningssäkra labbmiljön om 40 kvm i BioClinicum i nära anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset blir tillgänglig för forskargrupper under 2019.
  • MedTechLabs är en gemensam satsning av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  • MedTechLabs startade upp 2018.

 

Mål med MedTechLabs

  • Internationellt ledande forskning inom medicinteknik och vårdprocesser samt en arena för internationellt kunskapsutbyte
  • Ett stärkt samarbete mellan KTH-KI-Stockholms läns landsting inom medicinteknisk forskning och utbildning
  • Ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet vid flera sjukdomstillstånd

Hur finansieras MedTechLabs?

Centrumet finansieras främst via anslag från Region Stockholm enligt beslut i landstingsfullmäktige i december 2017, och även av Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Med MedTechLabs byggs en infrastruktur för medicinteknisk forskning upp i Stockholm och det sker en satsning på att rekrytera framstående forskare inom området.

Externa anslag

Anslag från privata aktörer som förstärker såväl infrastruktur som rekrytering av fakultet välkomnas av parterna. Dessutom kan enskilda forskargrupper inom MedTechLabs ha finansiering från flera andra aktörer, både privata och statliga.

 

Vanliga frågor

Varför börjar vi med just forskningsprogrammet Spectral-CT imaging and Endovascular techniques?

Utifrån det forskningssamarbete som inleddes 2013 mellan Professor Mats Danielsson, KTH och Professor Staffan Holmin KI/SLL med stöd av medel från KTH och SLL påvisade Mats Danielsson möjligheten för KTH:s ledning att påtagligt stärka patientnära forskning inom medicinteknik som skulle medföra direkta värden för hälso- och sjukvården. Förslaget utgick ifrån att ny kunskap genereras genom rekrytering av framstående yngre forskare i internationell konkurrens som bedriver forskningsprojekt i patientsäker labbmiljö nära vårdflödet. Implementering av forskningsresultat sker sedan löpande till hälso- och sjukvårdspersonal genom fortbildning. Vid mötet mellan ledningen för KTH och Stockholms läns landsting i april 2017 konstaterades en god utveckling av förslaget om ett närmare samarbete i form av ett MedTechLabs. Det beslutades även att MedTechLabs första forskningsprogram skall vara Spectral-CT imaging and Endovascular techniques där anställningsprofiler för utlysning av biträdande lektorat tas fram av Mats Danielsson, KTH och Staffan Holmin, KI/K i dialog med skolchef KTH och motsvarande KI/K. Rekryteringsprocessen föreslås följa motsvarande för KTH:s satsning på ung fakultet (2015).