Forskning

Forskningsområden

MedTechLabs forskningsområden inkluderar all medicinteknik. Forskningen kan omfatta såväl prevention som diagnostisering och terapi. Områdena fastställs efter att högsta ansvariga för de stora sjukhusen och primärvården har angett behov och KI och KTH har kommenterat forskningsintresse och kompetens.

Varje forskningsområde omfattas av ett eller flera forskningsprogram. Projekt utlyses inom respektive program. En bedömningsgrupp bestående av nationella och internationella experter utses av styrgruppen. Bedömningsgruppen föreslår en rangordning av ansökningarna. Styrgruppen rekommenderar sedan vilka projekt som ska beviljas medel.

Klinisk relevans

För att säkerställa klinisk relevans i projekten är deltagande av frivilliga patienter och friska testpersoner en förutsättning. Detta möjliggörs inom MedTechLabs genom Region Stockholms medverkan. Projekten inom centrumet ska följa god klinisk forskningssed (GCP), lag om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. De ska även vara godkända av relevanta myndigheter.

Satsning på rekrytering av ung fakultet

MedTechLabs innebär även en satsning på att rekrytera unga forskare till KTH och KI i form av biträdande lektorer. Samarbete inom teknik och klinisk forskning skapar förutsättningar för forskningsresultat som sedan kan implementeras inom hälso- och sjukvården till nytta för patienten.