Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Intervju | Nu startar Centre for Imaging Research (CIR)

Ett nytt centrum som samlar dagens och morgondagens kompetens och teknik inom medicinsk bildteknik. Förväntningarna på Centre of Imaging Research (CIR) och vad det kan åstadkomma för forskning, näringslivssamarbete och klinisk tillämpning är skyhöga. I den här artikeln berättar Daniel Lundqvist som leder centrumet om hur verksamheten ska ta plats i Sverige och internationellt.
Daniel

Daniel Lundqvist blev formellt föreståndare för CIR – Centre for Image Research – i oktober 2022. Betydelsen av det nya centrumet markerades av att såväl Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottesen och Karolinska universitetssjukhusets VD, Björn Zoëga, deltog i invigningen. Merparten av centrumet finns i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum, som även är väl integrerad med KI. MedTechLabs CT-labb är nu en del av CIR-infrastrukturen. Ett kvarter bort ligger Scilifelab, där det också sker forskning inom bildområdet.

Daniel Lundqvist är hjärnforskare på KI och har en passion för medicinsk infrastruktur. Han berättar att de första tankarna på ett samlat bildcentrum kom redan för över 20 år sedan och att hjärnforskaren Martin Ingvar, tidigare chef för MR Centrum och Staffan Holmin, läkare samt forskningsledare vid MedTechLabs, var bland dem som tidigt började arbeta med att realisera idéerna.

CIR ska samla de bästa instrumenten, plattformarna och teknikerna som finns inom medicinsk avbildning och Daniel har börjat att bygga upp centrumets struktur och inledande verksamhet.

– Förutom samlokaliseringen har vi uppgraderat med det senaste som finns att tillgå inom medicinsk bildteknik. Men jag vill betona att lika viktigt som att ha all den här fina tekniken på samma plats, lika betydelsefullt är det att samla alla experter inom bildområdet, så att de kan samarbeta och lära av varandra, förklarar Daniel.

Genom att samla dessa personer bildar plan fyra i BioClinicum också ett professionellt community som saknar motstycke i världen. CIR kommer med all sannolikhet att bli attraktivt för forskare även internationellt, något som gynnar rekryteringen till forskningsprojekt knutna till centrumet.

Ett mål med CIR är att skapa nytta för användare inom forskning, hälso- och sjukvården och industrin. Genom centrumet blir det möjligt att avsätta resurser för deras gemensamma behov. Ett exempel är en ny plattform för att lagra och dela bilddata, vilket hade varit svårt för de olika användarna att skapa på egen hand.

Verksamheten vid CIR ska bidra till att forskningsresultat omsätts till klinisk verksamhet, så kallad translationell forskning. Det underlättas av den stora närheten till Karolinska universitetssjukhuset som med sina läkare och patienter finns på ett stenkasts avstånd.

CIR bygger till viss del på bildfaciliteter som redan funnit länge på Karolinska institutet och universitetssjukhuset i Solna. Det nya är att man för samman dessa fysiskt. En viktig anledning till att bilda centrumet var just insikten om hur viktigt det är att kunna göra multimodala avbildningar, det vill säga lägga samman olika slags avbildningar. Idag är sådant en logistisk utmaning när faciliteterna finns utspridda på olika platser och det innebär även påfrestningar för patienter eller forskningspersoner när dessa måste flyttas runt. Överraskande sällan kombineras exempelvis också MR, MEG, PET och CT på samma individ, trots att det kan ofta är viktigt att få fram en detaljerad och mångfacetterad helhetsbild. Vid CIR kommer det därför gå att göra en mängd olika avbildningar av levande organs och struktur, funktion och metabolism, med de olika modaliteter av teknik som står till buds och som hela tiden utvecklas. Diagnos och studier av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt avbildning av hjärnan står i fokus. Till exempel kommer NatMEG, en nationell infrastruktur för magnetencefalografi som är en av de mest avancerade i världen, att ingå i centrumet.
En av CIR:s styrkor är att vi har de allra senaste eller till och med morgondagens metoder som vi utvärderar och försöker nyttogöra. Som den nya fotonräknande CT tekniken med kiseldetektorer som nu valideras i MedTechLabs och en ny MR med ultra-hög fältstyrka, så kallad 7-tesla, som finns i Huddinge. – Just nu håller vi på att uppgradera NatMEG med ett förbättrat system för att mäta hjärnaktivitet med ett 128-kanalers system för så kallad on-scalp MEG. Här finns faktiskt det senaste och bästa i världen, berättar Daniel.

Centrumets möjligheter att ge forskare och kliniker mer information om organen utseende, funktion och metabolism kan få stor betydelse för enskilda patienter med svåra sjukdomar. Daniel tar epilepsi som ett exempel:

– I hjärnan kan epileptisk anfallsaktivitet börja som en intensiv aktivering av en mycket liten kortikal region, som sedan breder ut sig över tid och därmed involverar gradvis större och större kortikala områden. Om en patient är i behov av ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna den del av hjärnan där anfallsaktiviteten inleds, så vill man förstås identifiera den exakta startpunkten som så noggrant som möjligt. Med den teknik som finns tillgänglig vid CIR och NatMEG bedömer vi att det blir möjligt att mer exakt hitta anfallsaktivitetens startpunkt och därmed kan metoden också guida neurokirurgen med större säkerhet, säger Daniel.

Ett annat spännande område där CIR kan få en viktig roll är teranostik, som kombinerar terapi och diagnostik. Teranostik använder sig av ett målsökande radioaktivt läkemedel som dels kan identifiera och diagnostisera utbredningen av en cancerform, för att i nästa steg behandla cancern antingen med ett terapeutiskt radioaktivt läkemedel (eller med målsökande onkologisk behandling. Metoden leder framgångsrikt till en förbättrad behandlingseffekt vid cancer med bibehållen livskvalité. Fältet är relativt nytt och under snabb utveckling. Sverige har en internationellt framstående position inom området, och är bland de mest aktiva länderna i Europa, både i att prekliniskt utveckla teranostiska läkemedel till att translatera och delta i kliniska teranostiska studier samt i att initiera dem.

Nationellt finns många kopplingar till CIR och Daniel är redan delaktig i flera svenska samordningsprojekt där fokus ligger på delning och tillgängliggörande av data. Även internationellt blir centrumet en viktig svensk nod för olika forskningssamarbeten, som den europeiska e-infrastrukturen för hjärnforskning, EBRAINS. Genom att synkronisera CIR med EBRAINS kommer det bli lättare för CIRs imagingplattformar och användare att dela och använda data i Europeiska samarbeten mellan forskare, kliniker och industri.

– Det har tagit ett tag att inse vilket fantastiskt kul jobb jag fått och jag är både stolt och ödmjuk inför det här uppdraget. Eftersom jag arbetat med imagingfrågor och imaginginfrastruktur länge så vet jag att det kan bli utmanande och innebär ett stort ansvar. Men det är så spännande att få vara med om att skapa något som innebär nya och unika möjligheter som i slutänden kommer gynna vården och patienterna. Den känslan delar jag med många andra som kommer arbeta här inom CIR, avslutar Daniel.