Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Om oss

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar, samt hälso- och sjukvårdens utmaningar. Vi vill bidra till att vården kan erbjuda sina patienter en säkrare diagnos och bättre behandling, till lägre kostnad.

Vision

MedTechLabs vision är att öka patienternas överlevnad och förbättra livskvaliteten för våra vanligaste sjukdomar och medicinska utmaningar, genom att ge tillgång till de senaste tekniska landvinningarna.

Mål

  • Projekt inom MedTechLabs ska nå klinisk prövning inom fem år.
  • MedTechLabs ska bli ett av de tio främsta tvärvetenskapliga centrumen i världen för medicinteknisk forskning.
  • Forskningsledare knutna till MedTechLabs ska generera betydande externa bidrag som utvecklar det medicintekniska området ytterligare.

Uppdrag

Att stärka det medicintekniska området med fokus på att ge de bästa förutsättningarna för de forskare som är knutna till centret.

Partnerskap

Centrumet MedTechLabs är en långsiktig satsning som startade 2018 och drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm. Målet med satsningen är att bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. Grundfinansieringen till centrumets forskningsledare kommer från Region Stockholm, Karolinska Institutet och KTH. Utöver detta välkomnar centrumet donationer som då oavkortat går till forskningsledarna.

Strategiska satsningar

MedTechLabs har ett väletablerat ramverk för att genomföra tenure-track rekryteringar men även för projektutlysningar i konkurrens. MedTechLabs Fellowship program innebär en satsning på att rekrytera unga forskare till KTH och Karolinska Institutet, som biträdande lektorer. Tre strategiska rekryteringar med karriärvägar vid KTH eller Karolinska Institutet har genomförts för att förstärka forskningsprogrammet Spektral CT-avbildning och Endovaskulära tekniker. Stipendieprogrammet kan komma att utökas med mobilitetsprogram för att attrahera internationellt välrenommerade forskare att bedriva sin forskning vid MedTechLabs, med antingen KTH eller Karolinska Institutet som värd.

Utlysningar

MedTechLabs gör årliga utlysningar av forskningsmedel för program inom centrumet. Den senaste utlysningen gjordes i april 2024.

Vid utlysning av ett nytt forskningsprogram utser styrgruppen en bedömningsgrupp bestående av nationella och internationella experter. Bedömningsgruppen föreslår en rangordning av ansökningarna. Styrgruppen beslutar sedan om forskningsprogram.

För att hålla dig uppdaterad om utlysningen kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Affilieringar

Styrgruppen behandlar även ansökningar om affiliering till MedTechLabs.

Samtliga medverkande i av MedTechLabs finansierade forskningsprogram kan affilieras till centrumet. Även forskare som inte medverkar i sådana forskningsprogram kan medges affiliering till MedTechLabs.

Klinisk relevans och etik

En förutsättning för att säkerställa klinisk relevans i projekten inom MedTechLabs är att patienter och friska personer deltar i kliniska studier.

Projekten inom centrumet ska därvid följa god klinisk forskningssed (GCP), lagen om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. Projekten ska även vara godkända av relevanta myndigheter.