Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

”Programmet gynnar utvecklingen i Stockholmsregionen”

Birgitta Janerot Sjöberg är professor i medicinsk teknik vid KI, avdelningen för klinisk vetenskap och medlem av MedTechLabs styrgrupp. Hon är också en av de drivande krafterna bakom det KI-KTH-gemensamma doktorandprogrammet i medicinsk teknologi och ordförande i dess styrgrupp.
Jeroen Goos

Vad innebär det att programmet nu förnyats?

Det är verkligen jätteroligt att de forskarutbildningsansvariga både på KI och KTH stöttar programmet. I styrgruppen ser programmets fortlevnad som ytterst viktigt för att minimera eventuella negativa effekter av vi i Stockholm har ”enfakultetsuniversitet”, men också för att tillvarata tidiga lyckade initiativ från samarbetet. Att programmet förnyats innebär förhoppningsvis ett lyft för såväl handledare, alumni, pågående och kommande doktorander som för ämnesområdet i sig. Inom medicinteknik sker idag en mycket snabb utveckling och programmet sprids nu över alla KTH:s skolor och institutioner. Vi menar att ett ökat samarbete mellan ämnesområdena och universiteten också kommer att gynna den medicintekniska utvecklingen inom Stockholmsregionen och göra den mer attraktiv. Att studenterna får med sig två olika universitets forskningskultur redan som doktorand är stort och alumniuppföljningen är spännande!

Vad har varit drivkrafterna bakom programmet och att få det förnyat?

I Stockholmregionen finns en stark tradition med samarbete inom medicinteknik, där KI, som första universitetet i Sverige, redan i början av 1960-talet inrättade en professur och institution i ämnet medicinsk teknik – en teknik- och naturvetenskaplig disciplin för att lösa medicinska problem. Redan tidigt etablerades ett samarbete med KTH där professor från KI undervisade civilingenjörsstudenter i medicinsk teknologi innan detta blev ett ”eget” program på KTH. KI ansvarar fortfarande för vissa kurser i den utbildningen.

När ”tvillingprofessurer” inom ämnesområdet inrättades på KI och KTH 2010 ville vi två nytillsatta professorer utöka och formalisera forskningssamarbetet för att bidra till ämnesområdets förnyelse och regionens attraktivitet. Gemensamt drev vi frågan om doktorandprogrammet ”joint degree PhD” och fick starkt stöd från dåvarande Skola för teknik och hälsa på KTH och CLINTEC på KI. Genom stöd från entusiastiska medarbetare och förankring ledde det till att programmet så småningom kunde starta.

Utvärderingarna har varit goda, men diverse administrativa övervägande och en något låg tillströmning gjorde att utbildningen pausades för översyn efter 5 år. Utbildningen efterfrågades dock av både handledare och studenter, samtidigt såg man ökande krav på medicinteknisk kompetens inom KI och sjukhusen. Så efter förenkling och ökad samordning av de administrativa processerna kan utbildningen nu ta in nya studenter.

Birgitta Janerot Sjöberg har sedan programmet startades lett programmets styrgrupp, som förutom två lärare från respektive universitet, vilka utses av universitetens rektor, också består av administratörer och studerandepresentanter från båda lärosäten. Läs om programmet här.