Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Malin Holzmann

Programdirektör Kontinuerlig laktatmätning och prevention av fetal hypoxi under förlossning. Obstetriker och överläkare vid medicinska enheten för graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Docent vid Karolinska Institutet.
Portrait photo of Malin Holzmann

Vilken forskning utför du vid MedTechLabs?

Min forskning vid MedTechLabs handlar om att utveckla en ny metod för fosterövervakning under förlossning. Den nuvarande metoden där fostrets hjärtfrekvens registreras, har en rad begränsningar. Förlossningsvärkarnas påverkan på fosterhjärtfrekvensen är i många fall ospecifika. Hjärtfrekvensförändringar kan orsakas både av fostrets fysiologiska reaktioner och av syrebristutveckling. Hjärtfrekvensmönstret tolkas visuellt vilket innebär en variation både mellan olika bedömare och hos samma bedömare över tid. Som tilläggsmetod till registrering av fosterhjärtfrekvensen kan fostrets mjölksyrenivå alternativt pH-värde mätas enstaka eller upprepade gånger under förlossningen via blodprovstagning från ett ytligt hudstick där en blodsdroppe tas för analys. Mjölksyra bildas när kroppens celler producerar energi utan tillräcklig tillgång till syre och är således ett mer specifikt mått på syrebrist än fosterhjärtfrekvenspåverkan.

Vi arbetar med att utveckla en metod för att kunna mäta fostrets mjölksyrenivåer kontinuerligt och icke-invasivt under förlossning.

Vilken inverkan hoppas du få med din forskning?

Mitt mål är att vår forskning ska resultera i en mer objektiv fosterövervakningsmetod under förlossning jämfört med idag. Det kan leda till minskad risk för barn att födas med syrebristrelaterade skador, samtidigt som det även kan medföra att kejsarsnitt och sugklockeförlossning i vissa fall kan undvikas, vilket även är till nytta för den födande.

När kan resultat från denna forskning nå patienterna?

Vårt forskningsprojekt syftar till att framställa en helt ny teknologi. Projektets plan är i första ledet att via in-vitro-studier och djurstudier nå till pilotstudier på friska icke-gravida och pilotstudier på låg-risk gravida (technology readiness level 6). Framtagande av nya medicintekniska produkter innebär i regel mer än 10 år.

Vad är din bakgrund och din motivation som forskare?

Jag är obstetriker och arbetar kliniskt som överläkare på Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är docent och disputerade inom området fosterövervakning, fosterhjärtfrekvensförändringar under förlossning och mjölksyrenivåer hos foster som en tidig markör för syrebrist under förlossning. Min motivation till forskning kommer från mitt arbete som läkare på förlossningsavdelning, där utmaningen är balansen mellan att avstå medicinska åtgärder under förlossningsprocessen när det inte är nödvändigt för barnet eller den födande, men att agera tillräckligt raskt när det behövs för att undvika syrebristskador hos barnet.

Kontakta Malin Holzmann: malin.holzmann@ki.se