Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra medicinska behandlingar inom hälso- och sjukvården som kommer till nytta för patienten.

En klinisk studie är en undersökning på friska eller patienter som redan är i någon typ av behandling för att studera effekt och säkerhet av nya medicinska behandlingar av ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. Det kan också vara utvärdering av någon annan typ av behandling. Syftet med kliniska studier är att få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt. Kliniska studier är också en förutsättning för att myndigheter ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behandlingsmetod. Genom att delta i en studie kan patienter och friska personer bidra till att driva forskningen framåt.

Läs mer på kliniskastudier.se som drivs av Vetenskapsrådet för en mer utförlig beskrivning av de olika stegen av en klinisk studie.

Infrastruktur för patientnära forskning

BioClinicum, plan 4

MedTechLabs disponerar administrativa arbetsplatser och CT lab på plan 4 i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum, ett nav för klinisk forskning med närmare 100 forskargrupper inom ett nära geografiskt område. Det är en miljö som är byggd för att främja den translationella forskningen och som ger stora möjligheter för forskarna att hämta frågeställningarna direkt i vården, något som i sin tur främjar utvecklingen av bästa behandlingsresultat för patienterna. Målsättningen är att centrumets CT lab ska utformas för hög nyttjande- och beläggningsgrad av olika forskningsprojekt. Verksamhetschefen vid universitetssjukhuset har det yttersta ansvaret för patienter som deltar i kliniska studier.

Läs mer om BioClinicum.

Planeringsgrupp

En planeringsgrupp är inrättad med representanter från Karolinska Universitetssjukhuet samt från MedTechLabs ledningsgrupp. Syftet är att säkerställa driften av CTlabbet med årlig budget samt underlätta för planerade och pågående kliniska studier som bedrivs av MedTechLabs forskningsledare. 

Samarbete med Karolinska Trial Alliance (KTA)

MedTechLabs samarbetar med Karolinska Universitetssjukhusets expertfunktion KTA när det gäller utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP) samt rådgivning för utformning av kliniska studier. 

Läs mer om KTA.