Till innehåll på sidan

Forskningsområden

MedTechLabs har idag tre forskningsområden: Avbildning och minimalt invasiva metoder, Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården och Bioelektronisk medicin.

Varje forskningsområde omfattar ett eller flera forskningsprogram. Programmen kan omfatta såväl prevention som diagnostisering och terapi. Forskningsområdena fastställs efter att högsta ansvariga för de stora sjukhusen och primärvården har angett behov och Karolinska Institutet och KTH har kommenterat forskningsintresse och kompetens.

Utlysningar

Vid utlysning av ett nytt forskningsprogram utser styrgruppen en bedömningsgrupp bestående av nationella och internationella experter. Bedömningsgruppen föreslår en rangordning av ansökningarna. Styrgruppen rekommenderar sedan vilka program- och forskningsledare som ska beviljas medel.

Klinisk relevans

En förutsättning för att säkerställa klinisk relevans i projekten är att frivilliga patienter och friska testpersoner deltar. Detta blir möjligt inom MedTechLabs genom Region Stockholms medverkan. Projekten inom centrumet ska följa god klinisk forskningssed (GCP), lagen om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. Projekten ska även vara godkända av relevanta myndigheter.

Rekrytering av ung fakultet

MedTechLabs innebär även en satsning på att rekrytera unga forskare till KTH och Karolinska Institutet, i form av biträdande lektorer.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2021-06-03